Løn og vilkår Dit job

Vilkår i forbindelse med lærerstuderende i praktik

Praktiklærerne skal honoreres for de praktikopgaver, som seminariet forventer løst, umiddelbart efter praktikken.

Den centrale definerer praktikvirksomheden i 5 kategorier:

  1. Praktiktimer
  2. Vejledningstimer af lærerstuderende
  3. Praktikundervisning
  4. Medvirken ved praktikprøver
  5. Ledelses- og koordineringsopgaver

Kategorierne B, C,D og E vederlægges enten med (1) honorar alene eller med (2) arbejdstimer og tillæg.

1. Ved honorar anvendes en særlig timesats på 363,05 kr. (aktuel værdi)

2. Ved indregning i arbejdstiden anvendes en statslig sats på 238,82 kr. (sats 1.4.2017) til beregning af tillæg. Tillæg beregnes som forskellen mellem denne sats og lærerens aktuelle timeløn.

Praktikvederlag og honorar (1)

Aktuel værdi

A

Praktikvederlag pr. studerende pr. lektion á 45 min

 

38,01 kr.

B

Vejledning (både før- og eftervejledning)af lærerstuderende og opgaver i tilknytning hertil samt kontakt med læreruddannelsen pr. arbejdstime, der anvendes i forbindelse med lærerens medvirken

 

363,05 kr.

C

Praktikundervisningstimer á 45 minutter betales med 2 timer

 

726,10 kr.

E

Medvirken og bedømmelse af praktikprøver samt kontakt med professionshøjskolen

pr. arbejdstime, der anvendes i forbindelse med lærerens medvirken

 

363,05 kr.

D

Ledelse og koordineringsopgaver pr. praktiktime og praktikundervisningstime pr. studerende

Dele af opgaverne kan tillægges lærere. Se Praktikaftalen.

Ledelse og koordineringsopgaver varetaget af lærere/praktikkoordinator pr. time

 

10,04 kr.

 

 

363,05 kr.